Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Úřad městyse Úřední deska Veřejná vyhláška - vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Davle

Veřejná vyhláška - vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Davle

Vyvěšeno: 10.08.2018 | Štítky: Úřední oznámení městyse

Úřad městyse Davle jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu Davle (dále také jen „změna č. 2 ÚP Davle“) podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonávající územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím Ing. Ladislava Vicha, výkonného pořizovatele, na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, v souladu s ust. § 50 odst. 3 za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona,

o z n a m u j e

vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Davle, zpracovaného v červenci 2018 (zhotovitel Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP-24, IČO 16102053; projektant Ing. arch. Vlasta Poláčková, autorizovaný architekt ČKA 00841) na základě zprávyno uplatňování ÚP Davle po jeho vydání dne 7. října 2010, schválené usnesením Zastupitelstva městyse Davle ze dne 22. září 2016 a upravené usnesením Zastupitelstva městyse Davle ze dne 22. března 2018, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Davle, a v souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona a § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh změny č. 2 územního plánu Davle bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 45 dnů
ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce, a to od 14. srpna 2018 do 27. září 2018.

Poučení: Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, oznamující vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Davle, tj. do 27. září 2018, může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Úřadu městyse Davle, písemně nebo v elektronické podobě způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží.

Odkazy na dokumenty:

Text veřejné vyhlášky - vystavení návrhu změny č. 2 ÚP Davle
Změna č.2 územního plánu Davle - textová část
Výkres - Základní členění území
Hlavní výkres
Veřejně prospěšní stavby, opatření a asanace
Odůvodnění změny č.2 ÚP Davle
Úplné znění textu výroku po Změně č.2 s odlišením změn č.2 - příloha odůvodnění
Výkres - přehled změn
Koordinační výkres
Výkres - Předpokládané zábory půdního fondu
Výkres - Lesní půdní fond

Kalendář akcí

 
srpen 2019
PoÚtStČtSoNe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nejbližší akce: 30.08.2019 21:00 – 31.08.2019

Brutus 2019

Hasiči Davle si Vás dovolují pozvat na koncert kapely Brutus v pátek…

Zobrazit celý kalendář akcí

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry