Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Veřejná vyhláška - pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Davle a jeho změny č. 2

Veřejná vyhláška - pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Davle a jeho změny č. 2

28.04.2015 | Štítky: Důležité upozornění

Zastupitelstvo městyse Davle rozhodlo podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením ze zasedání dne 19. března 2015 o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Davle od jeho vydání dne 7. října 2010 a jeho změny č. 2 podle § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Úřad městyse Davle, jako pořizovatel příslušný k pořízení zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Davle a jeho změny č. 2 podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a citovaným usnesením, OZNAMUJE občanům obce Davle, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Davle, orgánům veřejné správy a oprávněným investorům, možnost podávání návrhů na pořízení změny ÚP Davle, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚP Davle, podle § 44 písm. b) až e) a § 46 odst. 1 stavebního zákona, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu obce, tj.

do 24. května 2015,

ve stejné lhůtě může každý uplatnit k pořízení ÚP Davle své podněty. K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě nemusí být při zhotovení zprávy o uplatňování ÚP Davle přihlédnuto.

S dokumentací ÚP Davle se lze seznámit na Úřadu městyse Davle nebo také na internetových stránkách městyse Davle, www.mestysdavle.cz .

UPOZORNĚNÍ:

 

1. Návrh musí obsahovat údaje stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, proto se doporučuje použití formuláře, který je k dispozici na úřadu obce, popř. na výše uvedených internetových stránkách - zde.

2. U návrhů může městys podmínit jejich pořízení částečnou úhradou nákladů na zpracování, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady dle § 45 odst. 4 stavebního zákona.

3. Návrhy a podněty se uplatňují písemně u pořizovatele, Úřadu městyse Davle, popř. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podněty musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, čeho se podnět týká a co se navrhuje.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry