Davle: oficiální prezentace městyse

Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Klidný život v blízkosti Prahy
Úvodní stránka Život v Davli Aktuálně z Davle Davle – komunikace Na Balkáně, Nad Lomem

Davle – komunikace Na Balkáně, Nad Lomem

07.12.2020 | Štítky: Městys Davle, Investiční akce

Stavba:           Davle – komunikace Na Balkáně, Nad Lomem
Objednatel:    Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle
Zhotovitel:     P-V rekultivace s.r.o., Pod svahem 788/9, Praha 4 – Braník

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajících komunikací v ulicích Na Balkáně a Nad Lomem v městysi Davle. V obou ulicích byl stávající povrch tvořen rozpadlou a popraskanou původní asfaltovou komunikací, místy jen zpevněný štěrk promísený se zeminou. Povrch nebyl řádně odvodněn, docházelo k tvorbě louží a vyplavování při prudkých deštích. V obou ulicích byl proveden nový asfaltový povrch, ohraničený betonovými obrubníky.  Bylo provedeno odtěžení stávajících asfaltových povrchů, srovnána a uhutněna zemní pláň, navezeny nové podkladní vrstvy komunikace ze štěrku, které byly uhutněny. Štěrk byl uložen mezi nově osazené betonové obrubníky. Na podklad ze štěrku byly položeny dvě vrstvy asfaltové živice a uválcovány. Vjezdy k jednotlivým nemovitostem byly provedeny buď ze zámkové dlažby, nebo z asfaltu, dle domluvy s jednotlivými majiteli. Byla provedena oprava všech stávajících dešťových vpustí. Vrchní části dešťových šachet byly přezděny, vybetonovány věnce a osazeny nové rámy s dešťovými mřížemi.  Kde nebylo odvodnění dostatečné, byly doplněny buď nové vpusti, nebo byly doplněny odvodňovací žlaby napojené do dešťové kanalizace. Dle místní situace byl prostor mezi obrubníkem komunikace a oplocením vyplněn štěrkem, zámkovou dlažbou, betonem, nebo zatravněn. Na dolním konci ulice Na Balkáně byla zhotovena vsakovací plocha pro dešťovou vodu ze zatravňovacích tvarovek.

Práce probíhali ve složitých poměrech, komunikace jsou slepé, nebylo tedy možné zajistit objízdné trasy a občané museli strpět občasnou dopravní nedostupnost svých nemovitostí, byl zajištěn pouze pěší přístup. Snaha byla redukovat toto omezení pouze na nezbytný denní čas, aby byla možná průjezdnost v ranních a večerních hodinách včetně víkendů. Práce komplikovala skutečnost, že komunikace jsou umístěny na poměrně prudkém svahu.  Místy jsou uloženy na historických opěrných stěnách, případně zase vedou pod těmito stěnami. Opěrné stěny jsou provedeny kombinací kamenného zdiva a betonových stěn. Zvláště kamenné zdivo je místy ve špatném stavu, má vydrolené pojivo a je nestabilní. Práce proto museli probíhat zvláště opatrně a citlivě s ohledem na tuto skutečnost.    

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 8.10.2019. Práce byly zahájeny v ulici Nad Lomem od zadní, horní části, aby byla umožněna průjezdnost ulice Na Balkáně. Ulice Nad Lomem byla dokončena do zimy roku 2019. Přes zimu 2019/2020 práce z klimatických důvodů nebyly prováděny. Práce byly opět zahájeny na konci února roku 2020 od zadní, spodní části ulice Na Balkáně, aby byla zajištěna maximální průjezdnost. Práce plynule pokračovaly až do konce dubna 2020, kdy byly dokončeny, a stavba byla předána objednateli do užívání.

Tato akce byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

 

Kalendář akcí

I v Davli je živo a o zábavu a akce není nikdy nouze. Sledujte náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí a událostí na našich www stránkách.

Časopis Soutok

Informační periodikum Městyse Davle, které vychází od 13. května 1970. Vychází nákladem 300 výtisků jako dvouměsíčník.

Ke stažení

Vize rozvoje Davle

Dlouhodobě úspěšný rozvoj je hlavním cílem společenství obce a jeho zajištění je také rozhodujícím úkolem obecní samosprávy. Bez ohledu na téměř neomezenou pestrost cest, k jeho naplňování je nezbytné především dokázat probouzet a využívat místní zdroje a pružně reagovat na aktuální příležitosti, výzvy a omezení. To není možné bez aktivní spolupráce a koordinace aktivit obyvatel obce, podnikatelů a dalších subjektů, které v území působí a které jej svou aktivitou ovlivňují.

Více zde

Mobilní aplikace Městys Davle

Pro občany vlastnící "chytrý telefon" máme připravenu mobilní aplikaci „Městys Davle“, která usnadňuje komunikaci s úřadem městyse. V mobilu tak budete mít všechny důležité kontakty. Umožní Vám snadné nahlášení oprav a nedostatků v Davli. Samozřejmostí jsou informace o novinkách a akcích.
Stáhněte si aplikaci Městys Davle pomocí QR kódu, pomocí uvedeného odkazu (http://my.adamapp.com/download/6182), nebo vyhledáním názvu Městys Davle na Google play nebo App Store.

Turistika Davle

Davle má úžasnou přírodu na soutoku Vltavy a Sázavy, ležícího nedaleko od geometrického středu Čech (vrch Ďábel). Turisté a cyklisté mají k dispozici trasy značené do všech světových stran.

Turistické trasySuvenýry